Condicions generals

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

1.1 El client, les dades del qual es recullen en l’apartat Titular del Contracte, s’abona a un o més serveis de telecomunicacions de ALPITEL (en endavant, el «servei» o els «serveis») que seran prestats per NBM OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES, S.L. (ALPITEL), amb CIF B09792169 i domicili social al C/Manuela de Malasaña, 19, 28004 Madrid, d’acord amb l’Oferta Comercial realitzada per ALPITEL, les característiques del qual es troben en el present Contracte i a www.alpitel.es i les presents Condicions Generals i Particulars a què el client s’acull en acceptar la contractació. Aquests serveis es presten al client per a utilització exclusiva com a usuari final. En cap cas el client pot revendre o distribuir el servei a tercers, excepte amb autorització expressa i per escrit de ALPITEL. Aquests serveis es podran contractar de manera individual, conjunta o mitjançant ofertes combinades.
1.2 La lectura de les condicions generals de contractació per part del client és condició necessària i prèvia a l’activació dels serveis, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquestes Condicions Generals del Contracte.

2. ENTRADA EN VIGOR I COMENÇAMENT DELS SERVEIS

2.1 El Contracte entra en vigor el mateix dia de la seva formalització. ALPITEL activarà cadascun dels serveis en el termini màxim indicat en les clàusules específiques corresponents a cadascun dels serveis, sempre que la sol·licitud del client reuneixi totes les condicions exigides i sigui tècnicament possible. ALPITEL informa que, d’acord amb la normativa vigent, només la contractació dels productes o serveis a distància (aquells realitzats de forma telefònica, electrònicament a través de la pàgina web o fora de les oficines comercials de (ALPITEL) facultaran el client a l’exercici del dret al desistiment. En aquests supòsits, el client podrà desistir del contracte si manifesta fefaentment a ALPITEL la seva voluntat de desistir lliurement en el termini de catorze (14) des de la data d’instal·lació del servei.
2.2 En el cas de voler desistir, ALPITEL podrà reclamar al client les despeses de devolució i la part proporcional dels serveis que correspongui facturar en funció del temps que se n’hagi gaudit. A efectes de la seva quantificació, s’entendran, en tot cas, com a despeses de devolució, els costos d’instal·lació referenciats a la clàusula 16.1. L’exercici del desistiment comportarà també l’obligació de restitució dels equips d’acord amb el procediment establert a la clàusula 17 del present contracte.

3. PREU DEL SERVEI

3.1 ALPITEL cobrarà al client, per a la prestació dels serveis, les tarifes que en cada moment ALPITEL tingui vigents per a la modalitat contractada en la seva oferta comercial disponible a www.alpitel.es, i a les quals el client s’aculli en contractar el servei.
3.2 Les tarifes vigents, preus, descomptes i impostos aplicables, es troben desglossades en funció dels serveis i facilitats associades. Qualsevol modificació en les tarifes serà comunicada al client amb almenys trenta (30) dies d’antelació a la data d’entrada en vigor, així com a l’Administració i a les associacions de consumidors i usuaris amb deu (10) dies d’antelació, i es podran consultar a les oficines comercials de ALPITEL i al web www.alpitel.es.
3.3 La modificació de les tarifes donarà dret al client a resoldre el contracte. A les tarifes s’aplicaran els tributs que per llei estigui obligat a satisfer el client, sense que ALPITEL s’obligui al pagament de taxes, impostos o càrregues derivats de l’activitat del client o exigits per qualsevol organisme oficial o col·legi professional.
3.4 Els canvis de router tindran, en funció del tipus de supòsit, el següent preu:
1) Canvi de router per petició client o raons estètiques : 150€ + IVA.
2) Canvi ubicació router (no inclou router nou) 60€ + IVA.
3) Canvi domicili client existent amb nova instal·lació 60€+IVA.

4. FACTURACIÓ I FORMA DE PAGAMENT

4.1 ALPITEL començarà a facturar al client des de la data de començament dels serveis. Les factures presentades al client contindran, degudament diferenciats, els conceptes de preus que es tarifiquen pels serveis i facilitats prestades. ALPITEL posarà a disposició del client les factures en format electrònic, d’acord amb la normativa aplicable, i la farà arribar al client mitjançant correu electrònic.
4.2 ALPITEL facturarà amb periodicitat mensual els imports que, d’acord amb la tarifa contractada, el client hagi d’abonar per la prestació del servei, així com tots aquells altres serveis que hagi pogut consumir en concepte de dades o trucades addicionals.
El client abonarà les quantitats de les factures meritades per la prestació dels serveis sol·licitats, mitjançant domiciliació bancària en el compte corrent que el client hagi designat per al seu pagament. Això no obstant, si els rebuts fossin retornats per l’entitat bancària per manca de liquidesa suficient, el client restarà presuspès en el servei.
En aquest cas, disposarà d’un termini de quaranta vuit (48) hores per fer efectiu un ingrés bancari o un pagament amb targeta de crèdit a les oficines comercials de ALPITEL per un import equivalent al del deute, amb dret al restabliment immediat del servei tan bon punt ALPITEL tingui constància d’aquest ingrés o pagament.
4.4 La data en què s’ha de realitzar el pagament és aquella en la qual l’entitat de crèdit en què estigui domiciliat el compte rebi notificació de ALPITEL, amb l’import a abonar pel client. Les factures no abonades en les dates previstes, per causes no imputables a l’entitat bancària, meritaran un interès de demora igual a l’interès legal. Així mateix, ALPITEL cobrarà 5 Euros per cada rebut retornat en concepte de despeses bancàries.
4.5 Les parts reconeixen expressament que els registres informàtics de ALPITEL i la seva reproducció constitueixen prova vàlida i suficient dels serveis sol·licitats i efectivament consumits pel client.
En el supòsit que el client no procedeixi al pagament per cap de les vies indicades, o que no ho faci en el termini indicat, es procedirà a la suspensió definitiva del servei. Aquesta suspensió només podrà ser cancel·lada mitjançant el pagament de l’import degut d’acord amb allò previst en la present clàusula.
4.6 En cas de sol·licitud de baixa del servei de fibra+fix, es facturarà el consum que hagi generat el client fins al moment de la baixa, que inclourà tant la tarifa contractada com els consums extres que hagi pogut generar.

5. INSTAL·LACIÓ DEL SERVEI

4.8 La instal·lació bàsica necessària per a la prestació del Servei en el domicili del Client comprendrà els següents elements: 1 roseta de connexió i 30 metres de cablejat intern. El preu de la instal·lació bàsica per a la prestació del Servei serà l’establert en l’oferta comercial (150€ + IVA). Aquest cost no haurà de ser abonat pel client, llevat que sol·liciti la resolució del contracte en període de portabilitat o abans dels tres primers mesos de servei, cas en el qual caldrà abonar la part proporcional del cost que correspongui, d’acord amb allò previst en la clàusula 16.1.
4.9 La instal·lació d’elements tècnics extra al domicili del client es realitzarà segons els preus per a cada un d’ells establerts en l’oferta comercial. Un cop realitzada la instal·lació, el client haurà de signar la seva conformitat. La no acceptació per part del client de la instal·lació bàsica a realitzar per ALPITEL dóna dret a ALPITEL a resoldre el present contracte de forma immediata, procedint a facturar al client les despeses per instal·lació que s’hagin generat fins a la data de resolució del contracte.
4.10 ALPITEL ha d’adoptar les mesures i instal·larà els mitjans tècnics exigits per la normativa vigent en cada moment, que permetin garantir el secret del contingut del senyal a través de la xarxa de ALPITEL.
4.11 ALPITEL queda exonerada de tota responsabilitat que pugui derivar-se de l’obtenció pel client o per tercers d’enregistraments de converses telefòniques, del seu ús o publicitat i, en general, de totes les accions o omissions, no imputables a ALPITEL, trencant el secret de les comunicacions telefòniques.
4.12 ALPITEL informa que presta el servei de telefonia disponible al públic amb la facilitat d’identificació de la línia d’origen i la línia connectada, per la qual cosa, en cas que el client no desitgi que el seu número de telèfon pugui ser identificat per la resta d’usuaris, i per tal de preservar la identitat dels seus clients, ALPITEL posa a la seva disposició mitjans per restringir les facilitats d’identificació de línia trucant i de línia connectada. El client podrà disposar d’aquesta informació en el servei d’atenció al client.

6. DIPÒSITS DE GARANTIA

6.1 ALPITEL pot exigir la constitució de dipòsits de garantia, ja sigui en el moment de contractar els serveis o durant la vigència del contracte, en els supòsits següents:
a) Quan el client hagués deixat impagats un o diversos rebuts, en tant que subsisteixi la morositat.
b) Quan s’haguessin contret deutes per altre /s contracte/s d’abonament, vigents o no, o es retardin de manera reiterada en el pagament dels rebuts.
6.2 El dipòsit es pot constituir en efectiu o mitjançant aval bancari a elecció del client. Els dipòsits no seran remunerats. ALPITEL realitzarà el requeriment de constitució per un mitjà que deixi constància de la recepció i concedirà un termini no menor a quinze (15) dies perquè el creï o perquè aboni les quantitats pendents.
6.3 Si el dipòsit no es constitueix, ALPITEL pot desestimar la sol·licitud d’alta, suspendre el servei (i donar de baixa al client si no constitueix el dipòsit passats deu (10) dies des del segon requeriment). La devolució dels dipòsits es produirà en el casos següents:
a) Tan aviat com ALPITEL tingui constància del pagament íntegre de les quantitats degudes.
b) Tan bon punt quedi acreditat que durant els darrers 365 dies no s’ha produït cap retard en el pagament.
6.4 Si el client amb deutes pendents es donés de baixa o sol·licités canvi de titularitat del seu abonament, ALPITEL podrà executar la garantia pel total del deute contret, i el romanent a disposició de l’abonat. Si el client hagués pagat tots els rebuts, el dipòsit serà retornat íntegrament.
6.5 El termini de devolució és de quinze (15) dies, comptats des del dia següent a aquell en què es compleixin les circumstàncies recollides anteriorment.

7. DRET DE COMPENSACIÓ PER LA INTERRUPCIÓ TEMPORAL DELS SERVEIS

7.1 ALPITEL intentarà garantir un nivell de qualitat d’acord amb els serveis i, com a mínim, es compromet a assegurar els nivells de qualitat exigits per la normativa de qualitat, que es troben disponibles a www.alpitel.es. En cas d’interrupció temporal del servei telefònic, ALPITEL indemnitzarà de forma automàtica al client, si correspon, en la factura corresponent al període immediat al considerat. L’import de la indemnització serà, almenys, igual a la major de les dues següents:
a) La mitjana de l’import facturat per aquest servei durant els tres (3) mesos anteriors a la interrupció, prorratejat pel període de durada de la interrupció. Si l’antiguitat del servei interromput és inferior a 3 mesos, es considerarà l’import de la factura que s’hagués obtingut en una mensualitat estimada de forma proporcional al període de consum efectiu realitzat.
b) Cinc (5) vegades la quota mensual de l’abonament vigent en el moment de la interrupció, prorratejada pel temps de durada d’aquesta. Si la indemnització és superior a un (1) euro s’abonarà automàticament en la factura següent.
7.2 En cas d’interrupció temporal del servei d’accés a Internet, ALPITEL retornarà al client de forma automàtica, si correspon, l’import de la quota d’abonament i altres quotes fixes associades a aquest servei, prorratejat pel temps de durada de la mateixa. Aquesta devolució es farà en la factura corresponent al període immediat al considerat.
7.3 En cas d’interrupció temporal dels serveis per força major, ALPITEL retornarà al client l’import de la quota d’abonament prorratejada pel temps que aquesta hagi durat. En el cas que la interrupció afecti al servei telefònic sobre la línia de ALPITEL la indemnització també comprendrà la quota de la línia telefònica. A efectes indemnitzatoris es considera que el preu de cadascun dels serveis en la quota mensual dels paquets (Servei Telefònic Fix i Servei d’Accés a Internet) serà del 50% del preu total. Addicionalment, ALPITEL es compromet a indemnitzar el client que ho sol·liciti amb un import corresponent a la quota mensual del Servei contractat quan, per causes imputables a ALPITEL, el client tingui una interrupció del servei superior a 48 hores naturals.
7.4 Les 48 hores es comptaran des del moment en què el client hagi contactat amb els Serveis d’Atenció al Client de ALPITEL, notificant un avís d’avaria, fins al moment en què el servei estigui restablert.
7.5 Això no obstant, no serà aplicable el que disposen els apartats anteriors quan la interrupció temporal estigui motivada per alguna de les causes següents:
a) Incompliment greu pel client de les condicions contractuals.
b) Danys produïts a la xarxa a causa de la connexió pel client d’equips terminals la conformitat dels quals no hagi estat avaluada d’acord amb la normativa vigent. Sense perjudici del que s’ha referit anteriorment, en cap cas ALPITEL compensarà per danys a la propietat a les persones o per pèrdues econòmiques i, en concret, per qualsevol dany emergent o lucre cessant que el client pogués patir en cas d’interrupció o prestació deficient dels serveis.

8. SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL SERVEI A SOL·LICITUD DEL CLIENT

8.1 El client tindrà dret a sol·licitar de ALPITEL, a través del Servei d’Atenció al Client, la suspensió temporal del servei de fibra, amb un mínim de quinze (15) dies d’antelació a la data de la seva efectivitat. El període de suspensió estarà comprès entre un (1) mes com a mínim i tres (3) mesos com a màxim. En tot cas, la suspensió no podrà ser superior a noranta (90) dies per any natural.
8.2 La suspensió temporal del servei implicarà una facturació immediata del saldo pendent, que haurà de ser atesa en la mateixa forma i amb les mateixes condicions que les previstes en la clàusula 4 del present contracte.
8.3 Tanmateix, la suspensió temporal implicarà, durant els mesos que duri la suspensió, el pagament d’una quota de cinc (5) euros al mes, IVA inclòs, en concepte de manteniment de la fibra+línia fixa.
8.4 Quan la suspensió temporal, a instàncies del client, vingui motivada per un trasllat de línia o adreça, i només per a la primera i segona vegada, s’aplicaran les següents tarifes en concepte de desplaçament per trasllat de router:
– Si el client té més d’un any d’antiguitat: cost gratuït.
– Si el client té menys d’un any d’antiguitat: 60 euros, IVA inclòs.
Això no obstant, en tots els casos de trasllat de línia o adreça el client restarà obligat, de forma addicional, a complir amb les obligacions establertes en la clàusula 16.1 en relació a la baixa voluntària. Això vol dir que, en els casos de baixa anticipada, haurà de satisfer les quantitats que allí s’hi estableixen per tal de cobrir el cost de la nova instal·lació.
8.5 La finalització del període de suspensió comportarà la reactivació automàtica del servei. En conseqüència, la finalització d’un perìode de suspensió no comportarà en cap cas la baixa en el servei, que en tot cas haurà de ser sol·licitada de forma expressa un cop s’hagi produït la reactivació.
8.6 La sol·licitud de baixa anticipada amb posterioritat a la reactivació automàtica del servei comportarà l’aplicació de les condicions regulades a la clàusula 16, incloent-hi l’abonament de les quantitats econòmiques per als supòsits que allí s’hi contemplen.

9. SUSPENSIÓ TEMPORAL O DEFINITIVA DEL SERVEI A INSTÀNCIA DE ALPITEL

9.1 El retard en el pagament, total o parcial, per part del client durant un període superior a un (1) mes des de la presentació a aquest del document de càrrec corresponent a la facturació del servei, facultarà a ALPITEL a la suspensió temporal del servei contractat, prèvia notificació al correu electrònic facilitat en el moment de l’alta, requerint el pagament dels imports deguts. ALPITEL restablirà el servei dins del dia laborable següent a aquell en què tingui coneixement que l’import degut ha estat satisfet. El retard en el pagament per un període superior a tres (3) mesos o la suspensió temporal del contracte, en dues (2) vegades, per mora en el pagament dels serveis corresponents, donarà dret a ALPITEL a la interrupció definitiva del servei i a la corresponent resolució del contracte.
9.2 La resolució afecta només els serveis respecte del pagament dels quals s’hagi incorregut en mora. La suspensió del servei telefònic per falta de pagament suposarà el manteniment de les trucades entrants i les sortints d’urgències, amb excepció de les de cobrament a destinació.
9.3 La suspensió no eximeix al client del pagament de les quotes fixes. L’impagament del càrrec pels serveis de tarifació addicional, internet o qualsevol altre que no siguin el telefònic només donarà lloc a la suspensió d’aquests serveis. Perquè l’abonat no pugui ser suspès del servei de tarifació addicional, caldrà que presenti una reclamació davant les autoritats competents i que, mentre s’estigui substanciant aquesta reclamació, consigni fefaentment l’import degut, lliurant el corresponent resguard a ALPITEL. ALPITEL pot suspendre de manera temporal o definitiva el servei en casos de frau, risc objectiu o presumpció raonable de comissió de frau, o per altres raons suficientment acreditades d’ús il·lícit del servei..

10. DESCONNEXIÓ DEL SERVEI DE TRUCADES INTERNACIONALS I DE TARIFICACIÓ ADDICIONAL

10.1 El client podrà sol·licitar la desconnexió de trucades Internacionals i de trucades a serveis de tarifes superiors, especialment a serveis de tarifació addicional. A aquests efectes el client ho comunicarà a ALPITEL per escrit o per telèfon al Servei d’Atenció al Client de ALPITEL.
10.2 ALPITEL ha de procedir a la desconnexió en un termini màxim de deu (10) dies des de la recepció de la comunicació del client. En cas que la desconnexió no es produís després d’aquests deu (10) dies, per causes no imputables al client, seran a càrrec de ALPITEL els costos derivats del servei la desconnexió del qual es sol·licita.

11. MANTENIMENT DEL SERVEI

11.1 ALPITEL disposa d’un sistema de manteniment integral de la línia contractada que garanteix la reparació de la línia i de les infraestructures associades al Servei a la xarxa de ALPITEL fins al Punt de Terminació de Xarxa (PTX) en el termini de quaranta vuit (48) hores des de l’avís del client al Servei d’Atenció al Client de ALPITEL. Aquest servei de manteniment no tindrà cap cost per al client, llevat que l’avaria s’hagi produït per causes imputables a ell.
11.2 Així mateix, ALPITEL disposa d’un procediment intern que realitza la monitorització dels enllaços de tota la xarxa, amb l’objectiu de garantir la qualitat i adequar la capacitat requerida pel client, evitant talls i/o degradacions del servei contractat, i permetent mantenir els nivells de qualitat compromesos amb el client. ALPITEL informarà al client de qualsevol incidència que es produeixi en la provisió del servei. La continuïtat del servei podrà veure’s alterada per les tasques de manteniment de la xarxa i infraestructura que el suporta. Aquestes tasques de manteniment seran comunicades al client amb suficient antelació.

12. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DEL SERVEI

12.1 Les Condicions de prestació dels serveis objecte del present contracte podran ser modificades per tal d’adaptar el seu contingut a noves circumstàncies legislatives, tecnològiques o del mercat de la telefonia, prèvia notificació escrita al client amb un termini de preavís d’un (1) mes.
12.2 Transcorregut aquest termini sense que ALPITEL hagi rebut cap comunicació, s’entendrà que el client accepta les modificacions.
12.3 En el cas que expressi disconformitat amb la modificació proposada, el client podrà comunicar a ALPITEL la seva voluntat de resoldre el contracte, cas en el qual no procedirà cap penalització econòmica, sens perjudici de l’abonament econòmic que pugui correspondre per incórrer en algun dels supòsits previstos a la clàusula 16.1. En qualsevol dels casos, procedirà també la devolució dels equips d’acord amb el procediment establert a la clàusula dissetena.
12.4 En cas que les modificacions suposin una millora de les condicions contractuals o responguin a canvis reguladors, no serà aplicable allò establert en la clàusula 12.3. En cas d’incompatibilitat entre les Condicions Generals i les Condicions Específiques aplicables a cada un dels serveis contractats pel client, prevaldran les específiques sobre les generals. Si per causes tecnològiques ALPITEL no pogués prestar el servei al client en els termes pactats, ALPITEL es compromet a comunicar-li aquesta circumstància de forma immediata. El client podrà optar, en aquest cas, per contractar un altre servei o per resoldre el contracte. Si la impossibilitat és deguda al client, ALPITEL facturarà, en tot cas, aquells costos que per a la provisió del servei s’hagin generat.
12.5 El client, per a la prestació dels serveis, atorga a ALPITEL, mitjançant la subscripció del present contracte, les facultats necessàries per a la gestió i tramitació d’aquests serveis davant les entitats corresponents.
12.6 La versió actualitzada de les condicions generals del contracte es podrà consultar a les oficines comercials i a www.alpitel.es. La declaració de qualsevol d’aquestes condicions generals del contracte com a nul·la, invàlida o ineficaç no afectarà la validesa ni eficàcia de les altres condicions generals, que continuaran sent vinculants per a les parts.
12.7 El fet que ALPITEL no exerceixi alguna de les accions, drets o disposicions que es consideren en aquestes condicions generals no voldrà dir que hi renunciï, tret que ho reconegui per escrit i de manera expressa.

13. FORÇA MAJOR

13.1 ALPITEL no serà responsable, en cas d’impossibilitat de donar servei, si això es deu a interrupcions prolongades del subministrament (elèctric, línies de telecomunicacions, etc.), o a conflictes socials, incendis, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern i, en general, a qualsevol supòsit de força major. Tampoc li serà exigible responsabilitat en cas que la impossibilitat de donar servei es degui al propi client o a tota persona autoritzada per ell.

14. RECLAMACIONS

14.1 El client podrà dirigir-se a ALPITEL, a través dels Serveis d’Atenció al client, per tal de presentar reclamacions sobre el funcionament i la qualitat del servei, l’aplicació de preus, la facturació, o qualsevol altra qüestió que es pugui plantejar en relació amb la prestació del servei. El client podrà efectuar les reclamacions en el termini d’un (1) mes des del fet motivador de la reclamació, dirigint-se a NBM OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES, S.L. (ALPITEL), C/Manuela de Malasaña, 19, 28004 Madrid, Tel: 973988139, o mitjançant correu electrònic a info@www.alpitel.es. Formulada la reclamació, si el client no obté una resposta satisfactòria de ALPITEL en el termini d’un (1) mes, podrà dirigir la seva reclamació a les oficines de la Junta Arbitral de Consum de Madrid. L’arbitratge corresponent ha de ser acceptat expressament per ALPITEL. Així mateix, els usuaris finals que són persones físiques podran dirigir-se a la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació. No se suspendrà ni interromprà el servei mentre la reclamació s’estigui substanciant, sempre que el client consigni de forma fefaent l’import degut, lliurant el corresponent resguard a ALPITEL. El client té dret a obtenir un document acreditatiu del contingut de la reclamació i un número de referència de la mateixa. El client tindrà disponibles Fulls de Reclamacions Oficials en l’adreça anteriorment esmentada.

15. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

15.1 Als efectes previstos pel Reglamento General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (en endavant, RGPD), i la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, LOPD), i el seu Reglament de Desenvolupament, així com a la Llei 32/2003, de 23 de novembre, general de Telecomunicacions, ALPITEL informa el client que les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per ALPITEL i sota la seva responsabilitat, per ser aquestes dades necessàries per a les finalitats de manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual, i de la gestió dels Serveis de ALPITEL.
15.2 ALPITEL es compromet al compliment del seu deure de guardar secret de les dades de caràcter personal, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.
15.3 Per tal que els clients puguin conèixer, de manera detallada, quin serà el nivell de tractament de les seves dades, així com els drets que l’assisteixen en relació amb aquest tractament, ALPITEL posa a disposició la seva política de privacitat en el següent enllaç: https://www.alpitel.es/politica-privadesa.

16. DURADA, TERMINACIÓ I RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

La durada del servei coincidirà amb la periodicitat dels pagaments, i el servei serà automàticament renovable per períodes d’igual durada, llevat que el client notifiqui el contrari. Podrà notificar la seva oposició a la renovació automàtica mitjançant el número d’atenció al client de ALPITEL (973988139) o a info@www.alpitel.es, i sempre amb un termini de preavís de 5 dies a la data d’inici de cada pròrroga.
En els casos d’instal·lacions que, d’acord amb el criteri tècnic de l’instal·lador/a, per la seva especial complexitat hagin de ser considerades com a «especials», la durada mínima del contracte serà de 24 mesos.
El contracte s’extingirà per les causes generals d’extinció del contractes i, en particular, per les que s’estableixen a continuació:
1) Per decisió del client: el client podrà resoldre en qualsevol moment el present contracte acreditant la seva identitat com a titular del servei.
Un cop rebuda la sol·licitud de baixa, ja sigui presencialment a les oficines comercials de ALPITEL, mitjançant trucada telefònica al telèfon d’atenció al client o enviament d’un correu electrònic a info@www.alpitel.es, amb indicació de les dades necessàries per a assegurar la tramitació correcta i segura de la baixa, aquesta es tramitarà en un termini màxim de dos dies hàbils.
La tramitació de la sol·licitud comportarà la generació d’un document informatiu on es relacionaran les obligacions del client associades a la baixa. Aquest document serà posat a disposició de la persona interessada mitjançant un sistema de comunicació certificada, que tindrà valor de justificant de recepció d’aquesta informació. Un cop el client hagi rebut aquesta informació, ALPITEL procedirà a confirmar la baixa definitiva, que comportarà, a partir d’aquest moment i de manera automàtica, la interrupció de la facturació.
En determinats supòsits, la sol·licitud de baixa en el servei generarà obligacions addicionals per al client:
– La baixa en procés de portabilitat de la línia i amb la instal·lació ja realitzada suposarà l’abonament obligatori del client del cost de la instal·lació (150€+IVA).
– La baixa dins dels primers 30 dies de servei suposarà l’abonament del 100% dels cost de la instal·lació (150 € + IVA).
– La baixa dins dels primers 60 dies de servei suposarà l’abonament obligatori del Client del 80% del cost de instal·lació (120€+ IVA).
– La baixa dins dels primers 90 dies suposarà l’abonament obligatori del 60% del cost de la instal·lació (90€ + IVA).
2) A instàncies de ALPITEL: ALPITEL pot interrompre el Servei o resoldre de manera immediata la relació amb el client, en els supòsits següents:
a) si detecta un ús del servei contrari a les presents Condicions Generals i/o a la legislació vigent, per accions que tinguin com a finalitat pertorbar, molestar o perjudicar les xarxes, els serveis o la imatge de ALPITEL o de tercers,
b) en cas d’impagament de les quantitats degudes pel client, retard en el pagament per un període superior a tres (3) mesos o suspensió temporal del contracte, en dues (2) vegades, per mora en el pagament dels serveis corresponents. En aquest cas, ALPITEL dirigirà una comunicació escrita en la que manifesti al client la voluntat de cancel·lar la subscripció al servei si no fa front al pagament en un període de 48 hores. En aquest supòsit, caldrà ajustar les factures si el client hagués pagat per un període o part d’ell no gaudit.
c) Per extinció de l’habilitació a ALPITEL per a prestar servei quan això determini la impossibilitat de seguir prestant-lo, sense que en aquest cas es generi dret cap mena de dret d’indemnització per al client.
d) En el cas de comprovar-se que les dades identificadores facilitades pel client són falses, incorrectes o incompletes. En aquest cas, en aplicació de les obligacions imposades a
ALPITEL com a operador de telecomunicacions d’acord amb la Llei 25/2007, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de telecomunicacions, ALPITEL es reserva la facultat de cancel·lar el contracte o bloquejar o suspendre el servei en qualsevol moment.
e) Per haver superat el client el saldo màxim de seguretat establert per ALPITEL. En aquest cas, la reactivació del servei requerirà, necessàriament, el pagament immediat de les quantitats que hagin excedit d’aquest límit de seguretat.
f) Pel mutu acord entre les parts.
La concurrència d’una causa de resolució del contracte no exonerarà el client de fer front al compliment de les obligacions que es derivin de la utilització del servei contractat fins al moment en què es produeixi la resolució efectiva del contracte. En aquest cas, el consum facturat inclourà tant la tarifa contractada com els consums extres que s’hagin pogut generar.

17. DEVOLUCIÓ DELS EQUIPS

17.1 Un cop s’hagi produït la resolució del contracte per qualsevol de les causes enumerades a la clàusula 16, el client haurà de lliurar els equips (router, transformador i cable pigtail) a ALPITEL en perfecte estat. La devolució dels equips es podrà fer a qualsevol una de les oficines comercials de ALPITEL, i comportarà la signatura d’un document acreditatiu d’aquesta devolució. També podrà fer-se el retorn per correu certificat, cas en el qual les despeses d’enviament aniran a càrrec del client.
17.2 Si el client no retorna els equips en el termini de quinze (15) dies des de la resolució del contracte, no els retorna en condicions òptimes a causa d’un mal ús que li sigui imputable, o no els retorna en cap cas, ALPITEL podrà exigir al client el pagament de la quantitat de 150 Euros + IVA en concepte d’indemnització (entesa com l’abonament del cost de la seva instal·lació) per incompliment de les obligacions relacionades amb els equips.
Aquesta indemnització serà exigible amb independència de les quantitats que, si s’escau, el client hagi d’abonar per incórrer en un dels supòsits de baixa prematura regulats a l’apartat 16.1.
En el supòsit que el client faci devolució del router però no retorni algun dels equips complementaris, el client restarà eximit d’abonar la quantitat de 150 euros + IVA sempre i quan aboni les següents quanties:
15 euros+IVA per no devolució del cable pigtail.
10 euros+IVA per no devolució del cable transformador.
En el supòsit que el client no retorni els equips ni faci efectiu el pagament de les quantitats que corresponguin i en el termini establert, ALPITEL restarà facultada per efectuar-li el càrrec d’aquestes quantitats en el compte corrent que figuri associat en la seva fitxa de client. Aquest import serà facturat mitjançant factura diferenciada i específica.
En cas de retorn del rebut bancari corresponent, es requerirà el pagament al client a través del departament legal de ALPITEL, el quals en cas de no veure atesa la seva sol·licitud en la forma i el termini que se li exigeixi, es reservarà el dret d’exercir les accions legals pertinents.

18. CESSIÓ A TERCERS

El client està obligat al pagament de les quantitats degudes per l’ús dels serveis prestats per ALPITEL, a fer ús adequat del servei i a no cedir la seva posició en aquest contracte, excepte consentiment exprés, i per escrit, per part de ALPITEL.

19. MODIFICACIÓ DE LES DADES PERSONALS I/O DELS SERVEIS/PRODUCTES CONTRACTATS

19.1 En el cas que un client vulgui modificar dades personals que figuren en la base de dades de ALPITEL haurà de fer sempre una sol·licitud expressa, ja sigui per correu electrònic o amb una petició presencial signada a les oficines comercials de ALPITEL. En concret, s’exigirà sempre petició presencial signada en els supòsits de:
Canvi de correu electrònic.
Canvi de número de compte.
Canvi de titular del contracte de Fibra o mòbil.
19.2 Tanmateix, s’exigirà també sol·licitud expressa, ja sigui per correu electrònic o amb petició signada presencial a les oficines comercials, en els casos de:
Sol·licitud de bo de dades.
Sol·licitud de canvi de tarifa contractada.
Sol·licitud de nous productes o serveis (afegir línies mòbils, paquets de TV, etc.).
Sol·licitud de baixa de qualsevol servei o producte contractat.
Per tal de confirmar els canvis sol·licitats, i amb la finalitat d’evitar qualsevol dubte d’interpretació, ALPITEL comunicarà al client, per correu electrònic, que s’ha procedit a les modificacions sol·licitades, i detallarà en quins termes aquestes han estat incorporades a la base de dades de l’operador.

20. SERVEIS D‘EMERGÈNCIA

El client tindrà accés, de forma gratuïta, als serveis d’emergència (112) a través de la xarxa fixa. ALPITEL proporcionarà les dades d’adreça associades al servei del client, de conformitat amb el que estableix la normativa específica.

21. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

El client contracta amb ALPITEL amb subjecció al règim que en cada moment estableixi la normativa vigent espanyola aplicable als serveis prestats per ALPITEL. ALPITEL i el client, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Lleida per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar del present contracte.