Condicions particulars

Condicions particulars del servei de fibra per a empreses

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Condicions particulars del servei telefònic fix

22. ACTIVACIÓ DEL SERVEI DE LÍNIA DE VEU

El servei de línia de veu amb ALPITEL suposa la contractació de la línia telefònica i la prestació del servei telefònic disponible al públic per a realització de totes les trucades telefòniques a través de ALPITEL, i només es prestarà mentre el client disposi del servei telefònic designat en aquest contracte.

23. PORTABILITAT. SOL·LICITUD

El Servei amb Línia ALPITEL inclou, si s’escau, la portabilitat del número de telèfon que el client tingués amb el seu anterior operador d’accés. Amb l’emplenament de la sol·licitud de Portabilitat, o l’atorgament del consentiment a través del procés de verificació per tercers recollit a la Circular 1/2009 de la CMT, el client i el titular de la línia manifesten a l’operador el seu desig de causar baixa com a client amb el seu anterior operador, però conservant la seva numeració, de tal manera que el seu nou operador d’accés serà ALPITEL. La sol·licitud de portabilitat o, si escau, l’atorgament del consentiment a través del procés de verificació per tercers recollit a la Circular 1/2009 de la CMT, suposa l’autorització expressa del titular de la línia a ALPITEL com a operador receptor. En aquesta qualitat, el client autoritza també a ALPITEL per realitzar els tràmits necessaris per dur a terme l’habilitació davant del corresponent operador donant. Això inclou fer les verificacions prèvies oportunes sobre la validesa de la sol·licitud i, si escau, fer els tràmits i comunicacions de sol·licitud d’habilitació, en la forma legalment establerta amb l’operador donant, el qual haurà de notificar a ALPITEL el resultat de la corresponent sol·licitud. A aquest efecte, el titular autoritza ALPITEL perquè les seves dades personals siguin transferides als operadors involucrats en el procés de portabilitat.
Tot això sens perjudici del dret que assisteix a qualsevol client d’exercir el seu dret a la portabilitat de les dades. Aquest dret, d’acord amb el que preveu l’article 20 del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), permet a l’interessat rebre les seves dades personals i transmetre-les directament a un altre responsable en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica. Per a l’exercici d’aquest dret, caldrà que el client proporcioni un correu electrònic vàlid.

24. PORTABILITAT. GESTIÓ

24.1 Els operadors involucrats en el procés de portabilitat realitzaran les actuacions necessàries per dur a terme el traspàs de la línia telefònica en l’horari escollit pel client. Durant aquest període, l’abonat accepta la possible interrupció o limitació en la prestació del servei durant el temps mínim indispensable per realitzar els treballs de canvi d’operador, que legalment es troba establert com a màxim en sis (6) hores.
24.2 No obstant això, aquest horari podrà ser modificat en funció de la disponibilitat de l’operador donant, sense que en cap cas ALPITEL es faci responsable dels possibles retards en què pogués incórrer aquest operador.
24.3 ALPITEL comunicarà al client la data i horari definitius per al canvi d’operador. En tot cas, ALPITEL no serà responsable de l’incompliment per part dels operadors implicats de les seves obligacions legals en relació amb la portabilitat. Malgrat tot, ALPITEL farà tots els esforços i investigacions per posar en coneixement de l’usuari aquesta circumstància i les seves implicacions.
24.4 Per a aquells supòsits en què, cursada i activada la sol·licitud de portabilitat, s’originessin, per causes alienes i/o no imputables a ALPITEL, pertorbacions en la prestació del servei telefònic, com ara la no recepció de trucades pel titular o el lliurament incorrecte de les trucades que ell hagués efectuat i, en particular, quan aquestes fossin degudes a la no adequació, conforme a la legislació vigent, de les xarxes de tercers operadors involucrats en el procés de portabilitat, ALPITEL quedarà exonerada de qualsevol responsabilitat que se’n pogués derivar al respecte. Sense perjudici d’això, ALPITEL farà tots els esforços a fi d’esbrinar i posar en coneixement del titular l’origen d’aquestes pertorbacions.

25. SERVEIS D'INFORMACIÓ (GUIES IMPRESES I/O ELECTRÒNIQUES I SERVEIS TELEFÒNICS DE CONSULTES D'ABONATS)

La inclusió en aquests serveis, en cas d’autoritzar-ho el client, es realitzarà amb les següents dades: nom i cognoms del titular, número/s, i adreça postal (sense pis, lletra i escala) i seran facilitats per ALPITEL a la Comissió Nacional del Mercat de la Competència, en els termes i de conformitat amb el que estableix la legislació vigent en cada moment. Sense perjudici de l’anterior, el client podrà sol·licitar en qualsevol moment a ALPITEL l’exclusió de les seves dades personals de les guies telefòniques o dels serveis de consulta telefònica, totalment o parcialment, i podrà demanar també que s’indiqui que aquestes dades no es poden utilitzar per a finalitats de venda directa per tercers. Igualment, podrà demanar que s’ometi, totalment o parcialment, la seva adreça o altres dades personals, o que s’esmenin errors existents en aquestes mateixes dades. El client pot exercir els drets anteriorment establerts mitjançant comunicació a ALPITEL, amb un escrit enviat a NBM OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES, S.L. (ALPITEL) C/Manuela de Malasaña, 19, 28004 Madrid Tel: 973988139, o per correu electrònic a info@www.alpitel.es.

26. ÚS FRAUDULENT O ABUSIU

En el cas d’ús fraudulent o abusiu del servei de línia de veu per haver superat el saldo màxim de seguretat, s’estarà a allò disposat a la clàusula 16.2 f) d’aquest contracte.

Condicions particulars del servei d’internet

27. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

ALPITEL prestarà al client el servei d’accés a Internet amb la velocitat contractada (en endavant “el servei”), d’acord amb l’oferta comercial vigent, les característiques de la qual es troben a l’adreça www.alpitel.es. Tanmateix, aquest servei s’ofereix amb opcions de valor afegit descrits en l’oferta comercial. El termini màxim en què el servei serà activat serà de trenta (30) dies, aplicables, si s’escau, per a dates posteriors a l’activació del Pla de Garantia vigent. La prestació d’aquest servei per part de ALPITEL NO suposa la baixa del Servei d’Internet que actualment pogués tenir contractat amb un altre operador, essent la tramitació administrativa d’aquesta baixa responsabilitat exclusiva del client.

28. QUALITAT DEL SERVEI

28.1 En general, la velocitat contractada s’ha d’entendre sobre la base d’utilitzar la connexió per cable Ethernet entre els equips proporcionats i el terminal del client.
28.2 Quan s’usin altres mitjans de connexió, com ara WI-FI o altres, la velocitat en el dispositiu del client pot veure’s limitada per les característiques pròpies d’aquest mitjà de connexió. En el cas de Wi-Fi, factors aliens a ALPITEL, com ara l’estructura del domicili del client, interferències amb altres xarxes Wi-Fi, les capacitats del dispositiu usat pel client per connectar-se a Internet, l’ús en exteriors o interiors o altres factors, poden provocar la disminució de la velocitat final gaudida pel client.
28.3 Tanmateix, la realització d’operacions de manteniment per part de ALPITEL, o les interrupcions del servei, també podran provocar una disminució de la velocitat contractada..

29. OBLIGACIONS DEL CLIENT

28.1 En general, la velocitat contractada s’ha d’entendre sobre la base d’utilitzar la connexió per cable Ethernet entre els equips proporcionats i el terminal del client.
28.2 Quan s’usin altres mitjans de connexió, com ara WI-FI o altres, la velocitat en el dispositiu del client pot veure’s limitada per les característiques pròpies d’aquest mitjà de connexió. En el cas de Wi-Fi, factors aliens a ALPITEL, com ara l’estructura del domicili del client, interferències amb altres xarxes Wi-Fi, les capacitats del dispositiu usat pel client per connectar-se a Internet, l’ús en exteriors o interiors o altres factors, poden provocar la disminució de la velocitat final gaudida pel client.
28.3 Tanmateix, la realització d’operacions de manteniment per part de ALPITEL, o les interrupcions del servei, també podran provocar una disminució de la velocitat contractada.

30. OBLIGACIONS DE ALPITEL

30.1 En cas que existeixin o es detectin possibles indicis d’avaria, ALPITEL comprovarà si, efectivament, existeix avaria i, en aquest cas, assegurarà la restitució del Servei.
30.2 S’entén per avaria qualsevol interrupció de servei, o mal funcionament del servei, o variació respecte del descrit en l’oferta comercial contractada.
30.3 Per tal de garantir la restitució del servei, ALPITEL podrà actuar remotament o accedir fins a les instal·lacions del client, únicament en el cas que ALPITEL ho consideri necessari, per actuar sobre algun element de la xarxa ubicat al tram comprès fins al PTX (punt de terminació de xarxa). En el cas que en el curs d’una intervenció en què es realitzi un accés a les instal·lacions del client, es demostri fefaentment que la causa de l’avaria està produïda per una manipulació indeguda dels equips de ALPITEL per part del client, o bé que no hi ha avaria, ALPITEL es reserva el dret de repercutir al client els costos incorreguts per aquesta actuació. En qualsevol cas, la manipulació indeguda d’equips de ALPITEL per part del client eximeix ALPITEL de qualsevol responsabilitat sobre el servei.
30.4 ALPITEL proporcionarà al client en exclusiva un identificador i una contrasenya personal perquè pugui accedir al servei i a les aplicacions allotjades a la Plataforma Informàtica de ALPITEL. El client haurà de mantenir totes dues en la més estricta confidencialitat sota la seva exclusiva responsabilitat, assumint, per tant, els danys o conseqüències que es poguessin derivar del trencament o revelació del secret.
30.5 L’identificador i la contrasenya per accedir al servei són exclusius per a l’accés contractat i en el lloc contractat. ALPITEL serà responsable de la guarda i custòdia de la Plataforma Informàtica situada en un recinte gestionat per aquesta companyia i correctament condicionat per albergar-la.
30.6 ALPITEL no serà responsable pels danys i perjudicis de qualsevol classe que poguessin derivar del coneixement, per part de tercers, de les condicions, característiques i circumstàncies de l’ús d’Internet pel client o que puguin deure’s a l’accés i, si escau, a la intercepció, eliminació, alteració o modificació en qualsevol manera dels continguts i comunicacions de tota mena que els clients transmetin, difonguin, emmagatzemin, rebin o accedeixin a través dels serveis contractats.
30.7 ALPITEL no serà responsable dels danys i perjudicis que puguin deure’s a la presència de virus o qualsevol element lesiu en els continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts o als quals s’accedeixi a través dels serveis contractats. ALPITEL no es responsabilitza de les fallades en el servei que puguin produir-se pel funcionament de les xarxes o serveis d’altres operadors diferents de ALPITEL. La IP fixa facilitada per ALPITEL al Client serà, en tot cas, propietat de ALPITEL. Només es facilitarà una adreça IP fixa per cada servei contractat pel client. ALPITEL pot canviar la IP Fixa assignada inicialment al client per una altra diferent en el supòsit que resulti necessari, com a conseqüència d’un canvi de modalitat sol·licitat pel client. ALPITEL no pot garantir el funcionament del servei en tots els equips informàtics.

31. EQUIP DE CONNEXIÓ D'ACCÉS A INTERNET

31.1 El client serà responsable de l’equip router propietat de ALPITEL, el qual se li lliura en concepte de cessió, en tant que estigui en possessió del client. El client no afegirà, suprimirà ni modificarà els seus elements o provocarà interferències en l’equip.
31.2 L’equip es lliura juntament amb les instruccions d’ús del fabricant, que recull les seves característiques tècniques. El client serà responsable davant de ALPITEL de qualsevol pèrdua o dany de l’equip, excepte en el cas que aquests fets es produeixin a causa de la negligència de ALPITEL o dels seus representants.
31.3 ALPITEL únicament serà responsable de la substitució, reparació, reprogramació o incomunicació provocada per l’equip. El client podrà instal·lar material de la seva propietat, sempre que aquest material compti amb el corresponent certificat d’acceptació, de conformitat amb l’article 57.2 de la Llei general de telecomunicacions.
31.4 La devolució de l’equip es farà d’acord amb allò establert a la clàusula 17 de les presents condicions generals del contracte. Qualsevol canvi d’ubicació o de model de l’equip a petició del client es regiran per allò previst en la clàusula tercera del present contracte.

Condicions particulars del servei Alpitel Tv

32. OBJECTE I ABAST

32.1 El servei de ALPITEL TV es presta addicionalment sobre la base d’una oferta de ALPITEL que inclogui l’accés a Internet-fix. El client ha de tenir actiu un servei d’Internet fix amb ALPITEL.
32.2 El servei de ALPITEL TV és un servei que no requereix d’instal·lació. El client pot descarregar-se l’APP ALPITEL TV en el seu dispositiu Android o IOs o connectar-s’hi mitjançant el web www.alpitel.es. També permet visionar els canals a través d’aparells de TV de determinats models (Smart TV LG), mitjançant l’aplicació +media.
32.3 La baixa del client en el servei d’Internet fix de ALPITEL comporta la baixa automàtica del client en el servei de ALPITEL TV i la consegüent obligació de devolució de l’equip en els termes i condicions establerts. El client que el contracti ho farà com a usuari final i disposarà dels següents continguts i funcionalitats:
32.4 Canals de televisió: El client accedirà a una sèrie de canals generalistes i, a més, en funció de l’oferta que ALPITEL TV tingui a cada moment i que el client contracti, podrà gaudir de canals temàtics i/o de canals de futbol, que tindran un preu diferenciat.
32.5 L’oferta de canals temàtics de televisió li permetrà accedir a una àmplia graella de canals oberts de manera gratuïta (més de 50 canals nacionals i internacionals) i una part Premium de canals amb les millors sèries i pel·lícules, documentals, programes musicals i infantils i canals de la vida quotidiana, entre d’altres. Els canals que ofereix actualment ALPITEL TV es poden consultar a www.alpitel.es.

33. PARTICULARITATS DEL SERVEI DE ALPITEL TV

a)Condicions d’ús del servei: el client ha d’utilitzar el servei en el seu àmbit domèstic, tot quedant expressament prohibida la seva exhibició als locals públics o per a col·lectivitats.
b) Causes de denegació i/o ajornament de la sol·licitud: ALPITEL ha de realitzar les comprovacions tècniques necessàries sobre la línia del client per tal d’assegurar-se que disposa dels requisits tècnics necessaris per gaudir del servei. Si no fos així, el client pot contractar un altre producte de ALPITEL o cancel·lar la contractació del servei.
c) Equipament: ALPITEL ha de facilitar al client, en el règim jurídic que s’estableixi en cada moment, l’equipament necessari per poder gaudir del servei, d’acord amb allò establert en aquestes Condicions Generals. Aquest equipament consisteix en un Router compatible amb el Servei ALPITEL TV. Per comprovar els equips i continguts compatibles el client pot accedir a www.alpitel.es.
L’equip informàtic i l’equip receptor de televisió no formen part del servei i no seran facilitats per ALPITEL en cap cas. Per tant, el client ha de disposar d’aquests equips en les condicions tècniques que els facin compatibles amb l’equipament de ALPITEL TV.

34. PARTICULARITATS EN LA QUALITAT DEL SERVEI ALPITEL TV

34.1 No constituirà falta de disponibilitat del servei:
a) La interrupció del servei com a conseqüència de les operacions de manteniment de la xarxa durant el temps imprescindible per a la seva realització.
b) La discontinuïtat en el servei per la introducció pel client d’elements de maquinari o de programari que provoquin un mal funcionament general del seu equip o que resultin incompatibles amb els elements precisos en aquest equip per a l’accés a internet a través del servei.
c) Les avaries identificades en el tram de xarxa d’accés que no pertanyen a ALPITEL.
d) Indisponiblitat del Servei ALPITEL TV per causes imputables al client, cas fortuït, força major, requeriments o resolucions judicials o administratives o qualsevol altra causa no imputable o aliena a ALPITEL.
e) Els defectes de visionat dels continguts a causa de problemes tècnics relacionats amb el tram de línia responsabilitat del client. En cas que el client estigui situat en una zona amb cobertura indirecta, ALPITEL no garanteix la plena qualitat del servei en tot moment, podent sofrir talls o interrupcions, així com defectes de visionat de forma puntual. ALPITEL pot modificar l’ordre, número, tipus de canals o el seu contingut, així com les característiques, abast i format del Servei ALPITEL TV per adaptar-se a l’evolució tecnològica del mateix, sense que això comporti cap modificació contractual. ALPITEL informarà d’aquests canvis al seu web.
34.2 ALPITEL ha de vetllar en tot moment per la qualitat dels continguts, així com pel compliment de les obligacions i compromisos adquirits pels programadors. Ha de ser responsabilitat exclusiva del programador el respecte a la normativa existent en matèria de protecció de la joventut i la infància, així com de continguts d’adults.
No obstant això, ALPITEL adverteix que, a través dels canals i/o programes subjectes a control d’accés, poden transmetre’s programes amb contingut per a adults sota control d’accés.

35. PARTICULARITATS DE L’ACCÉS A LES PROMOCIONS DE TV

35.1 Sempre que s’ofereixin noves promocions del servei de TV, els clients que desitgin acollir-s’hi hauran d’acomplir una sèrie de requisits:
a) Acceptar la promoció per escrit. Aquesta condició es podrà acomplir enviant un correu a info@www.alpitel.es o manifestant aquesta acceptació personalment a les oficines comercials de ALPITEL.
b) Complir una permanència del servei de fibra de ALPITEL de, com a mínim, 3 mesos des de la data d’activació del servei. Aquesta obligació de permanència s’exigirà en tots els casos i per a tots els clients (actuals i nous). La possible concurrència d’alguns errors tècnics o l’aparició de pixelacions en la imatge durant els partits NO eximiran del compliment d’aquesta condició i, per tant, no donaran dret a sol·licitar la baixa anticipada del servei abans d’aquest període mínim.
c) En el cas de clients actuals caldrà complir, a més de les condicions anteriors, l’obligació d’estar al corrent de pagament i de no haver acumulat en el seu historial més d’un rebut impagat a ALPITEL.

Condicions particulars del servei telefònic mòbil de contracte

1. OBJECTE

1.1 Mitjançant aquest contracte de durada indefinida, ALPITEL TELECOM (“ALPITEL”), amb NIF B2537873 i domicili al carrer Raimat, 21, 25110 de Alpicat, en nom de ALPITEL, prestarà al Client el servei telefònic mòbil disponible al públic i, si escau, els serveis de comunicació electròniques i valor afegit que siguin sol·licitats pel Client (el «Servei»).
1.2 Els terminals telefònics que, si és el cas, es comercialitzin juntament amb el Servei, podran anar proveïts del mecanisme SIM-LOCK, de manera que només són utilitzables amb el Servei prestat per ALPITEL. El Client en podrà sol·licitar el desbloqueig, d’acord amb el que estableix a aquest efecte el procediment de ALPITEL.

2. DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

2.1 ALPITEL es compromet a iniciar la prestació del Servei en el termini màxim de 15 dies des de la data de signatura d’aquest contracte.
2.2 Per a la prestació del Servei, ALPITEL lliurarà al client, juntament amb la informació completa de la tarifa contractada, un manual d’usuari i una targeta SIM, que el Client haurà d’inserir en un terminal telefònic compatible.
2.3 El Client podrà utilitzar la Targeta SIM exclusivament per accedir al servei, i només durant el període en què el servei romangui actiu, d’acord amb el que preveu aquest contracte. Així mateix, el client lliurarà la Targeta SIM a ALPITEL en el cas que ALPITEL li comuniqui la necessitat o la conveniència de fer-ho per al funcionament òptim del servei.
2.4 El Servei quedarà activat en un màxim de 48 hores des del moment del lliurament de la Targeta SIM.

3. ÚS DEL SERVEI

3.1 El Client es compromet a utilitzar el servei d’acord amb aquestes condicions generals i amb la normativa vigent. En tot cas, ALPITEL posa els serveis a disposició del client exclusivament per al seu ús personal com a client final, per la qual cosa el client es compromet a no realitzar, de manera directa o indirecta, una explotació comercial dels serveis.
3.2 El Client es compromet a fer un ús raonable del servei. El servei de veu només podrà fer-se servir per a converses telefòniques i no per a altres usos com, per exemple, l’ús de la línia telefònica com a “vigilabebès”, “walky-talky” o similar. La targeta SIM només es podrà fer servir en dispositius mòbils. Se n’exclou expressament l’ús en centraletes, sim-box, locutoris o altres elements de concentració de tràfic telefònic en què es facin trucades massives o per a serveis de reencaminament de tràfic o similars. En aquests supòsits, ALPITEL podrà resoldre el contracte o bloquejar el servei afectat temporalment fins a aclarir les circumstàncies de l’ús no raonable del servei, o bé canviar la tarifa, amb una comunicació prèvia al client. En aquest últim cas, el client podrà resoldre el contracte, respecte del servei concret, en els termes que s’hi hagin acordat.

4. PREU

S’aplicaran al tràfic de veu i dades cursat pel client les quotes i tarifes vigents en cada moment per a la modalitat contractada. El client serà convenientment informat de les quotes i tarifes que se li aplicaran i de les regles aplicables a aquestes, i se li lliurarà un document explicatiu de la tarifa contractada. Totes les tarifes es podran consultar actualitzades a la pàgina web www.alpitel.es, i a través del número d’atenció telefònica 973988139.

5. FACTURACIÓ I PAGAMENT

5.1 ALPITEL facturarà amb periodicitat mensual les quantitats que, d’acord amb la tarifa contractada, el client hagi d’abonar per la prestació del Servei. Per a les tarifes que incloguin consum mínim, ALPITEL facturarà al client, a més de la quantitat corresponent al consum efectivament realitzat, la diferència entre aquesta quantitat i l’import del consum mínim. Computaran com a consum mínim les quotes i els conceptes que s’especifiquin a les condicions de la tarifa contractada.
5.2 Si per dificultats tècniques no fos possible facturar en el període immediatament posterior a la meritació, es podrà presentar la factura al cobrament en períodes successius. A més, en cas de trucades o desviaments de trucada fora del territori espanyol, la facturació es produirà a partir del moment en què l’operador estranger comuniqui a ALPITEL l’import corresponent a aquestes trucades o desviaments.
5.3 Les factures no abonades en la data del seu venciment meritaran un interès de demora igual a l’interès legal dels diners incrementats en dos punts i una comissió màxima per import 5,00 € (IVA inclòs) pels costos de gestió ocasionats.
5.4 El client tindrà dret a obtenir una facturació detallada amb el nivell de detall que s’estableix a l’art. 22.2 de la carta de drets de l’usuari dels serveis de comunicacions electròniques, aprovada pel Reial decret 899/2009, de 22 de maig.
5.5 Tindran caràcter gratuït les trucades fetes als números curts assignats a la prestació de serveis d’atenció de trucades d’emergència. En compliment de la legislació vigent, ALPITEL posarà a disposició de les autoritats prestadores dels serveis esmentats informació sobre la ubicació de procedència de cada trucada dirigida als números assignats a la prestació de serveis d’emergència.
5.6 En cas de sol·licitud de baixa de la línia mòbil, es facturarà el consum que hagi generat el client fins al moment de la baixa, que inclourà tant la tarifa contractada com els consums extres que hagi pogut generar.

6. DRET DE DESCONNEXIÓ

6.1 El client podrà sol·licitar a ALPITEL la desconnexió dels serveis de trucades internacionals i dels serveis de tarifació addicional de lliure accés, a través del servei d’atenció al client (973988139 o info@www.alpitel.es)
6.2 Es procedirà a la desconnexió en els 10 dies següents al de la sol·licitud del client i, en el cas que per causes no imputables al client la desconnexió no es produeixi després d’aquests 10 dies, seran a càrrec de ALPITEL els costos derivats del servei la desconnexió del qual es va sol·licitar.

7. SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL SERVEI

La suspensió temporal del servei es podrà activar a iniciativa de ALPITEL o a petició del client, amb els següents condicionants i efectes:
7.1 A iniciativa de ALPITEL:
– Si el client no atengués parcialment o totalment el pagament de les quantitats degudes, ALPITEL quedarà facultada per restringir les trucades sortints i/o suspendre la prestació del servei. ALPITEL restablirà el servei dins del dia laborable següent a aquell en què tingui constància que l’import degut ha estat satisfet, i es meritarà a favor de ALPITEL la quantitat màxima de 40 € (IVA inclòs) en concepte de restabliment del Servei.
– ALPITEL també podrà restringir les trucades sortints i/o suspendre el servei davant d’un ús contrari a allò que s’ha estipulat en aquest contracte o per la falta de constitució de la garantia sol·licitada per ALPITEL. En cas de suspensió del servei el client podrà fer trucades al servei d’emergència 112.
7.2 A iniciativa del client:
La sol·licitud de suspensió temporal del servei implicarà el pagament d’una quota (5) euro al mes, IVA inclòs, en concepte de manteniment de la fibra+línia fixa, durant els tres primers mesos de suspensió, i de 3 € al mes, IVA inclòs, durant els mesos posteriors.

8. INTERRUPCIÓ TEMPORAL DEL SERVEI

8.1 ALPITEL prestarà el Servei amb sotmetiment a les obligacions que en matèria de qualitat estableixin les normes vigents. ALPITEL posa a disposició del client el número de telèfon 973988139 i l’adreça de correu electrònic info@www.alpitel.es per a l’atenció d’incidències en garantia del manteniment del servei.
8.2 En el cas que es produeixi una interrupció temporal del Servei, el client tindrà dret a una indemnització automàtica en la seva factura següent, que serà la més elevada de les dues quantitats següents, sempre que alguna d’aquestes sigui superior a 1 €:
– La mitjana de l’import facturat pel servei interromput durant els tres (3) mesos anteriors a la interrupció, prorratejat pel període en què es produeixi la interrupció (si l’antiguitat del servei interromput és inferior a tres (3) mesos, es considerarà l’import de la factura que s’hagués obtingut en una mensualitat estimada de forma proporcional al període de consum efectiu realitzat);
o bé
– cinc (5) vegades la quota mensual d’abonament vigent en el moment de la interrupció, prorratejat pel temps de durada d’aquesta.
8.3 En casos d’interrupció per causa de força major, ALPITEL compensarà el client amb la devolució automàtica dels imports en concepte de quota d’abonament i d’altres d’independents del tràfic, prorratejat pel temps que hagués durat la interrupció.
8.4 Si es produís una interrupció del servei d’Internet mòbil, ALPITEL compensarà el client amb la devolució de l’import de la quota mensual d’aquest servei, prorratejada pel temps que hagués durat la interrupció. Si la interrupció és superior a sis (6) hores en horari de vuit (8) a vint-i-dues (22) h, la indemnització s’abonarà automàticament.
8.5 Addicionalment, ALPITEL es compromet que, excepte en casos de força major, les interrupcions en la prestació del servei no superin les vuit (8) hores durant cada cicle de facturació. Si la interrupció excedeix de vuit (8) hores, es doblarà la indemnització prevista a la clàusula 8.2. A aquests efectes, dins del mes següent a la data de restabliment del servei, el client haurà de dirigir la seva sol·licitud d’indemnització a les oficines comercials de ALPITEL. En cas que sigui pertinent la indemnització, ALPITEL procedirà al pagament d’aquesta mitjançant un descompte en la següent factura.
8.6 No hi haurà lloc a cap indemnització per la interrupció del servei deguda a l’incompliment greu del contracte pel client, o a danys en la xarxa a causa de la connexió pel client de terminals la conformitat dels quals no hagi estat avaluada d’acord amb la normativa vigent.

9. QUALITAT DEL SERVEI I LIMITACIONS

9.1 La velocitat màxima dels serveis d’accés a Internet dependrà del volum de dades associat a la tarifa contractada. La velocitat màxima descendirà (a 16 KB o 8 KB) quan el client arribi al volum de dades definit a la seva tarifa durant el cicle de facturació, i persistirà el servei a aquesta menor velocitat durant 100 Mb, consumides les quals el servei restarà interromput. Quan comenci el següent cicle de facturació, es restablirà la velocitat al seu màxim. Tanmateix, la velocitat dependrà de la capacitat del telèfon mòbil utilitzat i de la cobertura disponible.
9.2 En el cas que el client desitgi restablir el servei abans del dia 1 del mes següent, tindrà l’opció de sol·licitar la càrrega d’un bo de 500 Mg, 1 GB o 2 GB. La sol·licitud de càrrega dels bons es podrà fer per telèfon al 973988139, per correu electrònic a info@www.alpitel.es, o directament a les oficines comercials de ALPITEL. El consum del bo s’haurà de fer durant el mes en curs, i en cap cas serà acumulable al saldo de dades del mes següent. Tampoc serà compartible amb altres clients.
9.3 La qualitat del Servei pot veure’s afectada per l’execució dels procediments que ALPITEL té disposats per mesurar i gestionar el tràfic a fi d’evitar esgotar o saturar l’enllaç de la xarxa.
9.4 ALPITEL podrà implementar mesures de control sobre els volums de tràfic realitzats pels seus Clients amb la finalitat de gestionar i dimensionar la seva xarxa, així com per vetllar per la seguretat i la qualitat del Servei contractat.
9.5 En cas d’incidents de seguretat, integritat de la xarxa o amenaces o vulnerabilitat d’aquesta, ALPITEL adoptarà les mesures adequades en funció del fet succeït per tal de solucionar aquests incidents tan ràpidament com sigui possible i restablir-ne la seguretat.
9.6 Les trucades de veu tenen estan limitades a una durada màxima de 60 minuts. Superats aquests 60 minuts, la trucada es tallarà per tal d’evitar possibles situacions de frau.

10. MODIFICACIÓ CONTRACTUAL

10.1 El Client es compromet a comunicar a ALPITEL qualsevol canvi en les dades del contracte, especialment canvis en dades corresponents al domicili de facturació i compte bancari de domiciliació dels pagaments, en tractar-se de dades essencials per al compliment correcte de les obligacions derivades d’aquest contracte.
10.2 ALPITEL, comunicant-ho prèviament al Client, amb una antelació d’un (1) mes, podrà modificar aquest contracte amb la finalitat d’adaptar el seu contingut a noves circumstàncies legislatives, tecnològiques o del mercat de la telefonia mòbil. En cas de disconformitat amb la modificació proposada, el client podrà comunicar a ALPITEL la seva voluntat de resoldre el contracte adreçant-se al correu info@www.alpitel.es.

11. CONDICIONS PARTICULARS DE LA SOL·LICITUD DE PORTABILITAT

El client que desitgi donar-se d’alta en els serveis de telefonia mòbil ALPITEL en qualsevol de les modalitats ofertes, pot optar per la portabilitat, és a dir, pot sol·licitar canviar-se del seu actual operador (“l´Operador Donant”) a ALPITEL conservant el número de telèfon mòbil del qual disposi el Client abans del canvi a ALPITEL (la “Portabilitat”). La sol·licitud de la Portabilitat implica l´acceptació per part del Client de la totalitat d´aquestes condicions particulars. Aquestes Condicions Particulars, així com les Condicions Generals del Servei o qualsevols altres condicions aplicables als productes i/o serveis contractats estaran accessibles a la pàgina web www.alpitel.es.
11.1 Objecte
En sol·licitar la portabilitat, el client manifesta que:
• Desitja causar baixa en l’operador que fins al moment li presta el servei, conservant la seva numeració assignada.
• Accepta la possible interrupció o limitació en la prestació del servei durant el temps mínim indispensable per dur a terme les actuacions en els sistemes dels operadors per canvi d’operador, que serà d’un màxim de quatre hores.
• Consent el tractament de les dades personals necessàries per a la conservació dels números, tant les incloses en aquesta sol·licitud com les que coneixen els operadors donant i receptor, i n’autoritza el tractament i la comunicació i cessió amb el fi exclusiu de la conservació del seu número en el procés de portabilitat. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les dades tractades per l’operador receptor dirigint-se per escrit a ALPITEL TELECOM, carrer Raimat, 21, 25110, de Alpicat, o mitjançant correu electrònic a info@www.alpitel.es. En realitzar la sol·licitud de portabilitat, el client sol·licita a ALPITEL que li tramiti i li gestioni la baixa del servei de l’operador donant (servint la sol·licitud com a document de sol·licitud d’aquesta baixa) i la conservació del número portat per als serveis de telefonia mòbil de ALPITEL.
11.2 Condicions de la portabilitat
11.2.1 El termini per a la tramitació de la sol·licitud serà de 48 hores i, en qualsevol cas, el client podrà escollir la data que vulgui dintre dels 30 dies següents a la firma de la sol·licitud. La data, però, és només orientativa, i l’operador donant podrà modificar-la basant-se en situacions excepcionals d’excés de quota. En el cas que l’operador donant modifiqués la data de portabilitat, ALPITEL contactarà amb el client per informar-lo d’aquesta circumstància.
11.2.2 L’acceptació d’aquestes condicions per part del client provocarà l’inici del procés de canvi d’operador. Un cop acceptades aquestes condicions, s’assumeixen les clàusules següents:
• El client sol·licita l’alta del servei i comunica el seu desig simultani de causar baixa en l’operador que li proveeix actualment el servei, conservant la seva numeració telefònica mòbil.
• El client accepta la possible interrupció del servei en algun moment dins del període entre les 2.00 i les 6.00 hores del dia que apliqui el canvi d’operador, per permetre fer les actuacions necessàries pels operadors.
• Des del moment en què el client accepta aquestes condicions, el canvi d’operador haurà de ser tramitat en el termini d’un dia hàbil des de l’entrega, i es durà a terme la matinada de l’endemà, sempre que l’abonat no hagi sol·licitat voluntàriament una data posterior per a l’execució de la portabilitat, i sempre que la seva sol·licitud no hagi estat denegada per l’operador actual per complir-se alguna de les causes admeses en les especificacions de la portabilitat vigents.
• L’operador al qual el client ha sol·licitat donar-se d’alta haurà d’informar-lo quan la seva sol·licitud hagi estat denegada i, en aquest cas, li n’indicarà la causa. Per a les sol·licituds acceptades, el client podrà sol·licitar gratuïtament al seu futur operador informació sobre la seva sol·licitud i el dia en què es farà el canvi efectiu d’operador. A partir d’aquell moment, el client podrà fer i rebre trucades amb el nou operador i el mateix número telefònic, un cop que insereixi en el terminal mòbil la targeta SIM proporcionada pel nou operador.
11.2.3 En cas de reclamació, el client podrà trucar al servei gratuït d’atenció al client (973988139) en el termini d’un mes des del moment en què es tingui coneixement del fet que la motivi. Quan el client presenti la reclamació, ALPITEL està obligada a facilitar-li un número de referència de la reclamació. Si en el termini d’un mes l’usuari no hagués rebut cap resposta satisfactòria de ALPITEL, podrà dirigir la seva reclamació per les següents vies, d’acord amb la normativa pròpia de cada organisme:
• Juntes Arbitrals de Consum, directament o a través d’una associació de consumidors.
• Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació (SETSI) – Telèfon de consulta: 901 33 66 99; pàgina web: http://www. usuariosteleco.es
11.2.4 El Client podrà cancel·lar la portabilitat pels mateixos mitjans pels quals la va sol·licitar, dins del termini establert a aquest efecte.

12. ACTIVACIÓ DEL ROAMING

12.1 Per tal d’activar el servei de roaming, el client ho haurà de sol·licitar de forma expressa, ja sigui mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@fibracat.cat o amb una petició presencial signada a les oficines comercials de ALPITEL. En cas contrari, el servei de dades i trucades sortints i entrants restarà bloquejat. Una vegada activat, el servei restarà actiu fins que el client no sol·liciti el contrari.
12.2 Les tarifes aplicables per a cada servei i per a cada Estat estaran disponibles a l’adreça https://www.alpitel.es/particulars/mobil
12.3 Les normes de la UE sobre la itinerància sense recàrrecs ( «roam like at home» o «itinerància com a casa») permeten utilitzar els dispositius a l’estranger, en qualsevol país de la UE sense pagar recàrrecs addicionals pels serveis de roaming. Aquestes normes s’apliquen a les trucades a telèfons mòbils i fixos, l’enviament de missatges de text (SMS) i a la utilització de serveis de dades a l’estranger.
12.4 Quan el client utilitzi aquests serveis mentre estigui de viatge dins de la UE, pagarà exactament el mateix preu que dins de l’Estat espanyol. A la pràctica, ALPITEL simplement carregarà o sostraurà el consum de roaming dels volums de consum del seu pla de tarifes nacionals mòbils o paquet.
12.5 Si el contracte inclou serveis d’itinerància, es considerarà automàticament un contracte de roaming amb tarifa nacional. Tots els nous contractes de telefonia mòbil amb serveis d’itinerància hauran d’aplicar la «itinerància com a casa».
Condicions
12.6 Això no obstant, el roaming sense recàrrecs està pensat per a les persones que viatgen ocasionalment a l’estranger o que tenen en un altre país vincles estables (treball, estudi, etc.). No està concebut, en canvi, per utilitzar-se en casos d’itinerància permanent. Per poder gaudir del roaming amb tarifa nacional quan el client viatja a un país de la UE, haurà de passar més temps o utilitzar més el teu telèfon mòbil al seu país que a l’estranger, i només sota aquestes circumstàncies es considerarà una «utilització raonable dels serveis de roaming».
12.7 Si el client fa servir el telèfon mòbil a l’estranger de forma permanent, ALPITEL pot aplicar-li recàrrecs per la itinerància. No obstant això, aquests recàrrecs tenen un límit.
12.8 Quan el client creui una frontera dins de la UE, seguirà rebent un missatge de text del teu operador per informar-te que et trobes en itinerància i recordar-li la seva política d’utilització raonable.
Política d’utilització raonable i límits de dades
12.9 El roaming sense recàrrecs permetrà el client no patir restriccions de volum per a les trucades de veu i els missatges quan viatgin dins de la UE (ZONA TARIFÀRIA 1).
12.10 Això no obstant, per tal de garantir que tots els clients tinguin accés i puguin beneficiar-se de les normes de la «itinerància com a casa» (serveis de roaming reglamentats, amb tarifa nacional, sense recàrrecs) ALPITEL podrà aplicar una «política d’utilització raonable», tot establint condicions justes i raonables i mecanismes de control proporcionats que n’evitin un ús abusiu. A aquest efecte, ALPITEL aplica els límits regulats per la UE, que fixa el preu regulat del GB majorista i estableix la possibilitat de fixar un límit de dades. Aquest límit es calcula dividint la quota mensual de la tarifa sense IVA pel preu màxim majorista de les dades en itinerància (preu per GB, que pot variar cada any), i multiplicant-ne el resultat per 2.
12.11 En alguns casos específics, i a partir d’un volum raonablement elevat de dades en roaming amb tarifa nacional, és possible que el client hagi d’abonar un recàrrec igual al límit màxim de les tarifes majoristes de les dades dins de l’àmbit territorial de la Unió Europea. El preu majorista del roaming és l’import màxim que ALPITEL ha de pagar a un operador estranger quan el client utilitza serveis de dades en itinerància.
12.12 Per a les ZONES 2 (Europa no comunitària, Magreb, EEUU i Canadà) i 3 (Àfrica, Àsia, Centreamèrica i Sudamèrica i Oceania) el servei restarà bloquejat per defecte, sense excepcions. Això no obstant, el servei de veu (en cap cas el de dades mòbils) podrà activar-se a sol·licitud expressa del client (per correu electrònic a info@www.alpitel.es o amb petició presencial signada a les oficines comercials de ALPITEL), i es facturarà d’acord amb les tarifes establertes (consulteu tarifes roaming a https://www.alpitel.es/particulars/mobil). Les dades mòbils restaran només accessibles des de connexions wifi, però en cap cas a través d’una connexió de ALPITEL.

13. CANVIS DE DADES PERSONALS I/O PRODUCTES O SERVEIS CONTRACTATS

13.1 En el cas que un client vulgui modificar dades personals que figuren en la base de dades de ALPITEL haurà de fer sempre una sol·licitud expressa, ja sigui per correu electrònic o amb una petició presencial signada a les oficines comercials de ALPITEL.
13.2 Per tal de confirmar els canvis sol·licitats, i amb la finalitat d’evitar qualsevol dubte d’interpretació, ALPITEL comunicarà al client, per correu electrònic, que s’ha procedit a les modificacions sol·licitades, i detallarà en quins termes aquestes han estat incorporades a la base de dades de l’operador.

14. CONDICIONS PARTICULARS APLICABLES A DETERMINADES LÍNIES MÒBILS

La contractació de noves línies mòbils úniques, és a dir, que no vagin associades a cap paquet de fibra+fix+mòbil, restaran condicionades a una permanència mínima de 12 mesos, excepte en el cas que siguin sol·licitades per clients que en el moment de la sol·licitud ja tinguin un paquet contractat. En el cas de la tarifa BASICA, la seva contractació necessàriament haurà d’anar associada a la contractació d’un nou paquet (fibra+fix+mòbil) i, en conseqüència, en cap cas podrà ser contractada com a línia única.

15. PERMANÈNCIES. PENALITZACIONS PER RESOLUCIÓ ANTICIPADA DEL CONTRACTE

15.1 Les altes noves amb número nou sense cap servei de fibra vigent restaran vinculades a una obligació de pemanència de 12 mesos (365 dies).
15.2 Les portabilitats de números sense cap servei de fibra vigent restaran vinculades a una obligació de permanència de 6 mesos (180 dies).
15.3 En els dos supòsits anteriors, la baixa anticipada generarà una penalització equivalent al resultat de multiplicar l’import de la tarifa contractada pel temps de permanència restant. En cas que es produeixi un canvi de tarifa durant la vigència del contracte, el càlcul de la penalització prendrà com a referència la tarifa de major import.